VIANOČNÁ SÚŤAŽ (štatút súťaže)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Rednod.sk, Little Carpathians s.r.o.
Sídlo: Trnava, Modranská 7027/1, Slovensko
IČO:  52 030 814

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 6. 12. 2022 do skončenia dňa 13. 12. 2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže napísaním komentáru pod uvedený post na sociálnej sieti Facebook. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť iba plnoletá osoba, ktorá sa môže zapojiť iba jedným príspevkom. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec ani jeho rodinný príslušník.

Výhra
Jednu výhru v súťaži zo štyroch možných si súťažiaci vyberie v komentári. Bude vylosovaný 1 výherca každej z výhier, to je dokopy 4 výhercovia, spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili pravidlá a podmienky súťaže. Vylosovanie sa uskutoční do 5 dní od ukončenia súťaže.

1. Darčekový balíček - vianočný čaj a med
2. Bezkontaktný teplomer Orava LY-168A
3. Baterka Fenix E01 2.0 modrá
4. Vybavený peračník s motívom Harry Potter


Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady organizátora.

Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov. Informácie nájdete v samostatnom článku Ochrana osobných údajov https://www.rednod.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/)

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže. 

V Trnave, dňa 6. 12. 2022