VIANOČNÁ SÚŤAŽ O ČELOVKU, OPASOK A NANORESPIRÁTORY

VIANOČNÁ SÚŤAŽ S REDNOD.SK

Zapojte sa do súťaže na našom Facebooku a môžete vyhrať ceny v celkovej hodnote 50 eur:
• ČELOVKA LEDLENSER NEO4, ultraľahká, so zárukou 7 rokov
• Textilný opasok podľa vlastného výberu (hasičský, zdravotnícky, poľovnícky, rybársky, včelársky, slovenský znak)
• Dva nanorespirátory VK RespiRaptor

 

Pravidlá súťaže

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete o poskytovaní služieb.

 
(ďalej len „Štatút“)

 

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
Sídlo: Modranská 7027/1, Trnava
IČO: 52 030 814
DIČ: 2120888583

Termín konania súťaže:
Súťaž sa uskutoční v období od 3. decembra 2021 do skončenia utorka 14. decembra 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Víťazov vyžrebujeme najneskôr 16. decembra.

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je uverejniť súťažný komentár na stránke https://www.facebook.com/rednod.sk v čase od vyhlásenia súťaže do 14. decembra 2021 vrátane a splniť podmienky uvedené v príspevku vyhlasujúcom súťaž. 

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže, je štátnym občanom Slovenskej republiky a je plnoletý. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.
 
Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Osobné údaje súťažiacich sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky www.facebook.com, pričom podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov týmto prevádzkovateľom ako aj o Vašich právach súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje osobné údaje organizátorovi súťaže.
 
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu organizátora.
Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže.
Účelom spracúvania osobných účastníkov súťaže je:
a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži,
b) vyhodnotenie a spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže,
c) identifikovanie výhercu,
d) odovzdanie výhry výhercovi.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka, pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry emailovú adresu, adresu trvalého pobytu a telefónne číslo.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.
V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.
Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda:
a) právo na prístup k svojim osobným údajom,
b) právo na opravu osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a
j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ.
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
A. vyhlasuje, že:
- je občanom SR;
- je plnoletý alebo nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
B. vyhlasuje, že:
- všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie,
- že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé,
- zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 
Účastníkom súťaže môže byť každý plnoletý používateľ sociálnej siete Facebook. Používanie viacerých facebookovských / instagramových identít jedným súťažiacim je zakázané. Osoba sa môže zapojiť do súťaže 1x na Facebooku. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov na Facebooku alebo Instagrame, ktoré pod súťažným príspevkom publikoval. Zo všetkých prispievateľov pod vybraným statusom v čase trvania súťaže (ak súťažiaci zároveň splnil všetky pravidlá súťaže), organizátor náhodne vyžrebuje troch víťazov.
 
Každý z troch výhercov si môže vybrať jednu z týchto troch cien podľa vlastného výberu:
ČELOVKA LEDLENSER NEO4, ultraľahká, so zárukou 7 rokov
• Textilný opasok podľa vlastného výberu (hasičský, zdravotnícky, poľovnícky, rybársky, včelársky, slovenský znak)
• Nanorespirátor VK RespiRaptor 2ks
 
 
Organizátor si bezprostredne po náhodnom vyžrebovaní výhercov spomedzi platne prihlásených účastníkov vyžiada e-mailovú adresu, adresu ich trvalého bydliska a telefónne číslo, aby mu mohol odovzdať výhru (výhra sa zasiela buď elektronicky alebo fyzicky kuriérskou spoločnosťou podľa druhu výhry).
Ak nie je možné sa skontaktovať s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník.
V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, balíček / výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
V prípade zapojenia sa do súťaže automaticky súhlasíte, že v prípade výhry môžeme zverejniť vaše meno, priezvisko a odkaz na facebookový a instagramový profil.
 
Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.
 
Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na webe rednod.sk v časti blog. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej FB stránke https://www.facebook.com/rednod.sk/ 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.
Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.
Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je úplne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.
 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Trnave, dňa 3. 12. 2021
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
Predaj alkoholických nápojov mladistvým osobám je zakázaný. Nákupom na tomto eshope potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie