Vrátenie, výmena, reklamácia

Proces vrátenia, výmeny či reklamácie tovaru vybavíme jednoducho cez online formulár.
Zvoľte si prosím Vašu požiadavku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklamačný poriadok LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 • 1.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • 1.2 Na vybavenie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.rednod.sk. Odberateľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj Reklamačný poriadok prečítal a v plnom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).
 • 1.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na stránke internetového obchodu predávajúceho.
 • 1.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné podmienky.
 • 1.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • 1.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 • 1.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, a návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 • 1.8 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formuláru určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Ak takýto formulár na stránke nie je, kupujúci je povinný zaslať spolu s reklamovaným tovarom sprievodný list kde uvedie: meno kupujúceho, číslo faktúry/objednávky, názov reklamovaného tovaru, dátum nákupu, stručný popis závady. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a/ Doručenie vyplneného formulára a uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, prípadne doručenie listu s údajmi, ktoré vypíše sám kupujúci a to meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, dátum nákupu reklamovaného tovaru s číslom faktúry, prípadne spolu s číslom objednávky a popis závady reklamovaného tovaru.
  b/ Doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

  Ak budete tovar posielať poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, odporúčame zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

  Tovar môže odberateľ poslať späť Slovenskou poštou alebo jemu zvolenou kuriérskou alebo inou prepravnou spoločnosťou na adresu prevádzkovateľa.

  Začiatok reklamačného je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar nutné doručiť do prevádzkarne predávajúceho na adresu:

 

LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
REDNOD - Špeciálne produkty - Modranská 1 - 917 01 Trnava
+421 944 376 326
obchod@rednod.sk

 

 • 1.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 • 1.10 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 • 1.11 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • 1.12 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písmeno m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno vybaviť reklamáciu aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 • 1.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • 1.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar ktorý nie je možné opraviť za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnej dohode s kupujúcim.
 • 1.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, alebo záručného listu, príslušenstva, alebo dokumentácie tovaru.
   Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
   Uplynutím záručnej doby tovaru
   Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
   Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
   Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
   Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
   Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
   Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
   Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
   Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • 1.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   Odovzdaním opraveného tovaru
   Výmenou tovaru
   Vrátením kúpnej ceny tovaru
   Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru po vzájomnej dohode s kupujúcim
   Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
   Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 • 1.17 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.
 • 1.18 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • 1.19 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • 1.20 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného listu a tohto reklamačné dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 • 1.21 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7.15 týchto všeobecných podmienok, bezplatné.
 • 1.22 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.12 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: Predávajúci zabezpečí odstránenie vady 2. Predávajúci vadný tovar vymení
 • 1.23 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.12 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledovným spôsobom:
   Výmenou tovaru za nový
   Výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov
   V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 • 1.24 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom formulári
 • 1.25 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako 2-krát.
 • 1.26 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • 1.27 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.
 • 1.28 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7.7 týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 • 1.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23